Kluczową rolę w zarabianiu pieniędzy na rynku forex odgrywa wiedza. Inwestor musi znać prawa i reguły, które rządzą rynkiem walutowym oraz orientować się, jakie czynniki mogą wpłynąć na decyzje inwestorów. Musi również rozumieć relacje między rynkiem walutowym a rozmaitymi uwarunkowaniami o charakterze makroekonomicznym, politycznym oraz gospodarczymi (w skali globalnej oraz krajowej). Dzięki tej wiedzy prognozowanie wzrostu bądź spadku kursu danej waluty stanie się łatwiejsze i obarczone mniejszym poziomem ryzyka. W praktyce oznacza to, iż gracz powinien śledzić na bieżąco informacje dotyczące najsilniejszych gospodarek świata (zwracając uwagę na takie parametry, jak wartość produkcji przemysłowej, wysokość bezrobocia, wysokość lokalnych stóp procentowych, indeksy giełdowe, siła nabywcza waluty itp.).

Istnieje również kilka innych zasad, których przestrzeganie umożliwia przeprowadzanie transakcji zakończonych zyskiem.

1. Dobry inwestor śledzi doniesienia z rynku i poddaje je wnikliwej analizie, przewidując, jak dana wiadomość może wpłynąć na popyt lub podaż konkretnej waluty. Podejmuje decyzje nie pod wpływem chwili, lecz na podstawie sygnałów płynących ze wskaźników. Potrafi wyznaczać trendy i stosuje metody analizy technicznej.

2. Nie dopuszcza do sytuacji grożących utratą zaangażowanego na rynku forex kapitału. Aby zabezpieczyć się przed niedopuszczalną stratą wprowadza zlecenia z limitem i zlecenia stop-loss.

3. Potrafi ocenić, czy spread (różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej pary walut) jest na tyle tyle zadawalający, iż pozwala w danym momencie z zyskiem otworzyć, a następnie zamknąć pozycje.

4. Na bieżąco śledzi zachowanie par walut, które są zaliczane do grupy majors (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY). Waluty te odgrywają decydującą rolę w światowej gospodarce, a ich kursy silnie oddziałują na zachowanie się pozostałych par walut (grupy minors i exotic).

5. Gracz potrafi wyciągnąć wnioski z wcześniejszych porażek - prowadzi statystykę wygranych i przegranych transakcji, udoskonala strategię gry na koncie DEMO, stale pogłębia swoje umiejętności.